Acupuncturist, Coach en Natuurgeneeskundige praktijk, voor mens en dier .

Algemene Leveringsvoorwaarde Rising Force te Eibergen.


Artikel 1 Werkingssfeer

Rising Force, een eenmanszaak, kantoorhoudende te Eibergen aan de Klaverdijk 2A-II, 7152 DV te Nederland, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67667821. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake levering van diensten, goederen en alle (ver)koopovereenkomsten op afstand tussen Rising Force als verkoper c.q. opdrachtnemer en de consument als koper c.q. opdrachtgever.

Van het in deze algemene leveringsvoorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien tussen alle betrokken partijen een schriftelijke overeenkomst is bereikt. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of zich een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

 

Indien de Rising Force niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Rising Force in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde van toepassing. De opdrachtnemer en opdrachtgever kunnen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

 

Artikel 2 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.   De opdrachtnemer: Rising Force, Acupunctuur- en Natuurgeneeskundige praktijk gevestigd aan de Klaverdijk 2A-II, 7152 DV te EIBERGEN.

2.   De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst diensten of goederen afneemt van de opdrachtnemer.

3.   Volledige behandeling: het geheel aan behandelingen die worden verricht met het doel de gezondheidsklachten van de opdrachtgever tegen te gaan.

4.   (Ver)koopovereenkomst op afstand: elke overeenkomst tussen Rising Force en een consument inzake goederen die wordt gesloten in het kader van een door Rising Force georganiseerd systeem voor de verkoop op afstand waarbij, voor deze overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand tot en met de sluiting van de overeenkomst zelf.

 

Artikel 3 Aanbiedingen.

1.   Rising Force is gerechtigd, na totstandkoming van de overeenkomst, optredende wijzigingen in de kostprijs van de door Rising Force verschuldigde prestatie(s), ten gevolge van verhoogde arbeids- en materiaalkosten, sociale lasten, heffingen van overheidswege, valutakoersen en verdere hier niet genoemde onvoorziene omstandigheden aan de opdrachtgever door te berekenen, voor zover dit redelijk kan worden geacht.

2.   De belangrijkste kenmerken van de goederen door Rising Force aanbevolen, blijken uit de internetsite of de catalogus van Rising Force. De aanbiedingen van Rising Force zijn steeds vrijblijvend.

3.   Aan verkeerde vermeldingen in de catalogus of internetsite van Rising Force ten aanzien van de goederen of prijs, kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 4a Totstandkoming behandelings- of consultatie overeenkomst.

1.   Een behandel- of consult overeenkomst komt tot stand indien de opdrachtgever een mondelinge danwel schriftelijke afspraak heeft gemaakt met Rising Force tot een enkele dan wel volledige behandeling.

2.   De opdrachtgever wordt geacht de door Rising Force gehanteerde tarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan.

3.   Een behandeling of consult door Rising Force komt niet in aanmerking voor een declaratie bij de ziektekosten verzekering van de opdrachtgever.

4.   De opdrachtnemer is gerechtigd de werkzaamheden voor een behandeling of consult op te schorten, indien de opdrachtgever op verzoek geen zekerheid stelt voor betalings- en overige verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst. De opdrachtgever dient de kosten voor de door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden en kosten te vergoeden.

 

Artikel 4b Prijzen, betalingsvoorwaarden en verzendkosten voor de (ver)koop goederen op afstand.

1.   De prijzen van de producten zoals in de catalogus of op de internetsite vermeld, zijn inclusief BTW en verpakkingskosten.

2.   In geval van verzending van een goed binnen Nederland wordt een bedrag ad € 6,50 Excl. BTW in verband met verzendkosten in rekening gebracht. In geval van verzending naar het buitenland, worden de daadwerkelijke verzendkosten in rekening gebracht.

3.   De koopprijs van de producten dient voor levering van de goederen op de aangegeven bankrekening van Rising Force te worden voldaan tenzij anders is overeengekomen.

 

Artikel 5a Afspraken, nota’s, betalingen behandeling en consult.

1.   Betaling van de behandeling of consult dient te geschieden voorafgaand aan de behandeling, contant of middels overboeking.
De opdrachtgever ontvangt direct een betaalbewijs in de vorm van een nota.

2.   Indien de opdrachtgever meer dan 24 uur voor de afspraak afzegt, hoeft de afspraak niet betaald te worden. Een afzegging kan telefonisch of via mail aan info@risingforce.nl

3.   Indien de opdrachtgever de afspraak binnen 24 uur voorgaand aan de afspraak verzet of annuleerd zal Rising Force de afspraak volledig in rekening brengen, dit in verband met de gereserveerde tijd.

4.   Tijdig afzeggen is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, ook bij ziekte, weers- of verkeers-omstandigheden. Opdrachtgever dient bij twijfel of hij/zij er op tijd zal kunnen zijn zo snel mogelijk contact op te nemen, zowel telefonisch als per mail.

 

Artikel 6 Leveringsvoorwaarden (ver)koop goederen op afstand .

1.   Rising Force spant zich in om de bestelde goederen die voorradig zijn binnen 1-3 werkdagen binnen Nederland aan u te leveren. Deze termijn is niet fataal en dient slechts ter indicatie. De informatie betreffende de voorraad in de internetwinkel kan soms niet overeenkomen met de werkelijke voorraad.

2.   Rising Force zal de bestelde goederen uiterlijk binnen twintig dagen te rekenen vanaf de dag volgend op die waarop u uw bestelling aan Rising Force heeft toegezonden, leveren.

3.   Indien uw bestelling door Rising Force niet (geheel) kan worden geleverd omdat (een deel van) de bestelde goederen niet beschikbaar is, zult u daarvan in kennis worden gesteld.

4.   Rising Force heeft het recht om een ander goed van gelijke kwaliteit en prijs te leveren indien het bestelde goed niet leverbaar is binnen twintig dagen.

5.   Mocht Rising Force geen goederen kan leveren van gelijke kwaliteit en prijs als bedoeld in lid 4, dan heeft u de mogelijkheid om de bedragen, die u eventueel ter betaling heeft overgemaakt, zo spoedig mogelijk en in elk geval binnen dertig dagen te laten terugbetalen.

6.   Uw adresgegevens c.q. andere persoonlijke gegevens zullen door Rising Force alleen intern worden aangewend om u van informatie te voorzien, deze gegevens zullen niet aan derden kenbaar worden gemaakt.


Artikel 7 Bedenktijd (ver)koop goederen op afstand.

1.   In geval van bestelling van een goed beschikt u over een termijn van 14 dagen waarbinnen u de overeenkomst kunt herroepen zonder betaling van een boete en zonder opgave van redenen. Voor de uitoefening van dit recht gaat de termijn in op de dag waarop u het goed/de goederen heeft ontvangen.

2.   Bij het uitoefenen van het herroepingsrecht als bedoeld in lid 1 van deze bepaling, dient u voor het terugzenden van de goederen aan Rising Force zorg te dragen. De verzendingskosten in verband met het retourneren van de goederen dient u zelf te dragen.

3.   Het bepaalde in lid 2 geldt niet indien u een (deel van de) bestelling retourneert die € 150,- of meer bedraagt. In dat geval zullen de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de goederen aan Rising Force, voor rekening van Rising Force komen.

4.   Rising Force is verplicht in geval u het herroepingsrecht uitoefent de door u gestorte bedragen kosteloos terug te betalen. Deze terugbetaling zal in ieder geval binnen dertig dagen plaatsvinden.

Uw herroepingsrecht zoals in lid 1 van deze bepaling omschreven, geldt niet:

a.     betreffende de levering van audio- en video-opnamen waarvan de verzegeling is verbroken en boeken;

b.   betreffende de levering van producten die door koper gebruikt zijn en daardoor uit hygienisch oogpunt niet meer voor verkoop vatbaar zijn en kruiden

c.     betreffende de levering van goederen die volgens door u aangegeven specificaties zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen.

Mochten de geretourneerde goederen beschadigd zijn, dan zal de waardevermindering van het goed bij u in rekening worden gebracht en eventueel verrekend worden met nog verschuldigde bedragen.

 

Artikel 8 Beschadiging van goederen bij (ver)koop op afstand.

1.   Bij de bestelling van kruiden, voedingssupplementen geldt een afnameverplichting voor de opdrachtgever van de bestelde goederen. Deze door Rising Force geleverde goederen kunnen niet retour worden gebracht of omgeruild ongeacht de staat van de verpakking.

2.   In geval van een gebrek aan de overige, dan in lid 1 genoemde, bestelde goederen, kunt u vervanging van het goed verlangen indien het te vervangen goed nog beschikbaar is. Mocht het eerder genoemde niet mogelijk zijn dan heeft u de mogelijkheid om de kostprijs van het goed, die u ter betaling heeft overgemaakt, zo spoedig mogelijk en in elk geval binnen dertig dagen te laten terugbetalen.

3.   U dient binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen bij Rising Force melding te maken van het geconstateerde gebrek en uw keuze als bedoeld in lid 1 kenbaar te maken.

4.   Tijdens de reparatie dan wel vervanging van het goed kunt u de overeenkomst niet ontbinden. Mocht na vervanging of reparatie het gebrek nog aanwezig zijn, dan kunt u binnen 14 dagen na vervanging of reparatie de overeenkomst ontbinden en terugbetaling van het betaalde bedrag verlangen.

5.   De aansprakelijkheid van Rising Force voor schade, ontstaan als gevolg van een gebrek van de bestelde goederen, wordt uitgesloten.

 

Artikel 8 Klachten.

1.   Voor eventuele klachten over de levering en/of het goed, bij de (ver)koop op afstand, kunt u zich schriftelijk of via mail richten tot Rising Force. Voor eventuele vragen over geleverde goederen of anderszins kunt u zich eveneens tot voornoemd adres richten.

2.   Klachten betreffende nota’s en nota bedragen dienen schriftelijk te worden ingediend en dienen binnen vijf dagen na factuurdatum te zijn ontvangen door Rising Force. Overschreidt opdrachtgever hierbij de termijn van vijf dagen worden de klachten in deze niet meer aanvaard en wordt de opdrachtgever geacht met de inhoud van de factuur te hebben ingestemd. De verplichting tot betaling wordt niet opgeschort door het indienen van een klacht.


Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

De door Rising Force geleverde goederen blijven eigendom van Rising Force totdat u alle (betalings)verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst correct en volledig bent nagekomen.

Artikel 10 Rente en buitengerechtelijke kosten

Indien u in gebreke bent met de tijdige nakoming van uw betalingsverplichtingen, zoals omschreven in Artikel 1 van deze bepaling, bent u verplicht alle door Rising Force gemaakte buitengerechtelijke kosten, proceskosten en kosten voor rechtskundige bijstand voor uw rekening te nemen en volledig te betalen, zulks met een minimum van 15% van het verschuldigde bedrag.

Artikel 11 Toepasselijk recht

Op de overeenkomsten tussen u en Rising Force is Nederlands recht van toepassing. Geschillen over een overeenkomst tussen u en Rising Force zullen ter beoordeling aan een bevoegde Nederlandse rechter worden voorgelegd.

 

Contact
U kunt contact opnemen met Rising Force via:

 

Rising Force
Klaverdijk 2A-II, 7152 DV EIBERGEN
info@risingforce.nl
+31 6 212 75 106