Acupuncturist, Coach en Natuurgeneeskundige praktijk, voor mens en dier .

Privacy verklaring Rising Force Eibergen.

Deze privacy verklaring is van toepassing op de verwerking van Persoonsgegevens door Rising Force.

Rising Force
Rising Force is een eenmanszaak, kantoorhoudende te Eibergen aan de Klaverdijk 2A, 7152 DV te Nederland, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67667821.

Waarborgen van privacy en vertrouwelijkheid van informatie
Voor Rising Force is het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie essentieel. Rising Force spant zich in om de bescherming en het correcte gebruik van uw persoonsgegevens, zoals uw naam, adres en rekeningnummer, te waarborgen. In deze privacyverklaring kunt u lezen op welke wijze Rising Force uw persoonsgegevens verwerkt en beschermt.

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens
De website van Rising Force maakt gebruik van analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Hierdoor krijgt Rising Force beter inzicht in het functioneren van de Website. Rising Force maakt hierbij gebruik van de dienstverlening van onder andere Google Analytics voor websiteoptimalisatie- en marketingdoeleinden. Kijk op https://www.google.nl/intl/nl/analytics/ voor meer informatie over Google Analytics. Google verzamelt gegevens over het surfgedrag van bezoekers van de Website, slaat deze gegevens op uw apparatuur op en heeft toegang tot die opgeslagen gegevens.

Grondslag voor gegevensverwerking
Hieronder ziet u een overzicht van de doeleinden waarvoor Rising Force persoonsgegevens over u verwerkt. Hier bij wordt aangegeven welke gegevens voor specifieke doeleinde wordt gebruikt, wat de juridische grondslag is voor het mogen verwerken van deze gegevens en hoe lang de gegevens door Rising Force worden bewaard.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiƫle administratie:
Doeleinde: Financiƫle administratie.
Gegevens: Bedrijfsnaam, factuuradres, Bank gegevens (Naam, bank, IBAN, BIC), Openstaand saldo.
Grondslag: Wettelijke verplichting.
Bewaartermijn: Maximaal 1 jaar.

Doeleinde: Beheer van bestellingen.
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringsadres, Factuuradres, E-mailadres, bestellingsnummer, KvK nummer, BTW nummer, klantnummer.
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst.
Bewaartermijn: Maximaal 1 jaar.

Doeleinde: Afhandelen klachten.
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringsadres, Factuuradres, E-mailadres, bestellingsnummer, KvK nummer, BTW nummer, klantnummer.
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst.
Bewaartermijn: Maximaal 1 jaar.

Doeleinde: Facturatie.
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringsadres, Factuuradres, E-mailadres, bestellingsnummer, KvK nummer, BTW nummer, klantnummer.
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst.
Bewaartermijn: Maximaal 1 jaar.

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf.
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, dossier gegevens*, medische gegevens*.
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst.
Bewaartermijn: Maximaal 1 jaar.

Doeleinde: Afhandelen klachten.
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, dossier gegevens*, gegevens die nodig zijn om de diensten te leveren.
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst.
Bewaartermijn: Maximaal 1 jaar.

Doeleinde: Facturatie.
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, dossier gegevens, gegevens die nodig zijn om de diensten te leveren.
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst.
Bewaartermijn: Maximaal 1 jaar.

* Deze gegevens zijn door u persoonlijk aan Rising Force verstrekt ten behoeve van het uitvoeren van een behandeling. Deze gegevens zullen analoog worden bewaard en alleen toegankelijk zijn voor uw behandelaar.

Marketing:
Doeleinde: Nieuwsbrief
Gegevens: E-mailadres
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Maximaal 1 jaar

Website analyticsMarketing:
Doeleinde: Nieuwsbrief
Gegevens: Locatie,
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Maximaal 1 jaar

Ontvangen, delen en doorgifte van persoonsgegevens
Rising Force heeft uw persoonsgegeven in bezit, daar u deze gegevens aan ons heeft verstrekt. Rising Force verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Ook zal Rising Force geen persoonsgegevens die u haar verstrekt aan derden doorgeven ten behoeve van hun direct marketing doeleinden. Het kan zijn dat Rising Force verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Bewaartermijn
Rising Force waarborgt dat uw persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig is in het kader van de dienstverlening, tenzij het bewaren van uw persoonsgegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht of u vraagt om verwijdering van uw persoonsgegevens.

Rechten van de betrokkene
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u als betrokkene verschillende rechten. Rising Force vindt het belangrijk dat u deze rechten kunt uitoefenen. U kunt een beroep doen op een van onderstaande rechten door een e-mail of een brief te sturen. U heeft de volgende rechten:

Recht op inzage:
U heeft het recht om inzage te verkrijgen in de door Rising Force over u verwerkte persoonsgegevens. Inzake uw dossier en medische gegevens, bewaren wij analoog. U heeft ook hier recht op persoonlijke inzage. Hiervoor zal een afspraak gemaakt worden aan ons kantoor. Gezien de gevoeligheid van deze gegevens vragen wij u om een geldig identiteitsbewijs en de ondertekening van een verklaring, waarin u aangeeft op welke dag, datum en tijdstip u inzage heeft gehad.

Recht op rectificatie:
U heeft het recht op rectificatie van u betreffende onjuiste persoonsgegevens.

Recht op gegevens verwijdering:
U heeft in beginsel het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens indien Rising Force deze niet langer nodig heeft voor het doel waarvoor ze werden verwerkt.

Recht op beperking van de verwerking:
Indien de juistheid van de verwerkte persoonsgegevens wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, Rising Force de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden of u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, heeft u in beginsel recht op beperking van de verwerking. Dat wil zeggen dat de persoonsgegevens dan (tijdelijk) niet verwerkt of gewijzigd mogen worden;

Recht op overdraagbaarheid van de gegevens:
U kunt verzoeken om alle u betreffende persoonsgegevens door Rising Force over te laten dragen aan een andere organisatie.  

Recht van bezwaar:
U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Rising Force. Bij een dergelijk verzoek zal Rising Force de verwerking van de persoonsgegevens staken, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan uw belangen.

Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde verwerking:
U heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden, zoals bijvoorbeeld profilering.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming heeft, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dit kan tot gevolg hebben dat Rising Force hierdoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Klachten
Indien u een klacht hebt over de werkwijze van Rising Force, kunt u dit melden bij Rising Force zelf, of u kunt een klacht indien bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Dit kan via: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijziging in Privacy verklaring van Rising Force
Deze Privacy verklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig deze Privacy verklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

Contact
U kunt contact opnemen met Rising Force via het adres: 

Rising Force
O.v.v. Privacyverklaring
Klaverdijk 2A-II, 7152 DV  EIBERGEN
info@risingforce.nl
+31 6 212 75 106